มูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ควภ)
Biodiversity, Culture and Local Wisdom Foundation (BIOCAL)

เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับ 16 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา