มูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ควภ)
Biodiversity, Culture and Local Wisdom Foundation (BIOCAL)


ติดต่อเรา

มูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ควภ)
สำนักงานมูลนิธิ: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-201-5253 โทรสาร 02-644-8706
Email: biocal2560@gmail.com
มูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ